ವಿ.ತಾ.ವಿ ಸಾಮಯಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ.
VTU PROVISIONAL RESULT.

ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೧೮/ಜನವರಿ-೨೦೧೯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.
DECEMBER-2018/JANUARY-2019 EXAMINATION RESULTS.